Privacy

Achterhoek Werkt Door vindt jouw privacy belangrijk. Wij behandelen persoonlijke gegevens vertrouwelijk en volgens de wet: Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat betekent dat wij jouw gegevens alleen gebruiken voor het doel waarvoor jij ze geeft. Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig is. In deze verklaring staat hoe Achterhoek Werkt Door omgaat met privacygevoelige gegevens. 

Welke gegevens gebruiken wij? 

Wij verwerken jouw persoonsgegevens, omdat jij gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat jij deze zelf aan ons verstrekt. Het gaat om de volgende gegevens:

  • Namen, geboortedatum, adresgegevens, contactgegevens (dit zijn persoonsgegevens);
  • Opleidingsgegevens;
  • Gegevens over het arbeidsverleden;
  • Gegevens over de huidige arbeidssituatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag werken wij jouw gegevens?

Achterhoek Werkt Door heeft als doel werkloosheid zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. Waar werkloosheid dreigt, wordt ingezet op een duurzame stap van werk naar werk. Wij verwerken jouw persoonsgegevens om jou te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is voor de dienstverlening die wij jou bieden.

De basis van deze gegevensverwerking ligt in het voldoen aan een wettelijke privacy-verplichting: Ministeriële regeling te weten nr.2021-0000050409 van 22 maart 2021.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Jij hebt het recht om de gegevens die wij van jou bewaren, in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen. Gebruiken wij niet jouw juiste gegevens of zijn ze niet compleet? Dan kunnen wij op jouw verzoek gegevens aanpassen, aanvullen of verwijderen. Dit kan niet altijd.

Het is om privacyredenen niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien, aan te passen of te verwijderen.

We handelen jouw verzoek binnen 1 maand af.

Met wie delen wij jouw gegevens?

Achterhoek Werkt Door verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Wij verstrekken jouw gegevens alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou. Of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wij verstrekken jouw gegevens dus alleen aan bedrijven die werken in onze opdracht en ook alleen als ze zich voor jou inzetten. Met deze bedrijven sluiten wij een verwerkersovereenkomst, om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Achterhoek Werkt Door blijft verantwoordelijk voor de verwerking van jouw gegevens.

Hoe beveiligen wij jouw gegevens?

Achterhoek Werkt Door neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Wij nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of als er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactpagina.